Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen van DPE ingediend op 19 oktober over de ontwikkelingen rondom drillrap en wapenbezit onder jongeren in de gemeente Enschede, dient DPE opnieuw vragen in over dit onderwerp.

Op zaterdag 21 november kwamen zowel NOS als RTL Nieuws met het nieuws dat vorig schooljaar maar liefst 350 leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn geschorst of permanent van school zijn verwijderd vanwege wapenbezit. Het gaat hier om een bijna verdubbeling in een paar jaar tijd. Een woordvoerder van het adviesorgaan Stichting School en Veiligheid noemt deze stijging ongekend.

Naar aanleiding van bovenstaande en het feit dat het college in haar antwoorden van 17 november het wel heeft over een mogelijke vrijwillige inleveractie van wapens, maar niet over het grootschalig en terugkerend controleren van kluisjes op scholen, heeft Democratisch Platform Enschede opnieuw vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders gesteld:

 • Heeft het college kennisgenomen van het feit dat het aantal schorsingen en verwijderingen van leerlingen n.a.v. wapenbezit op het voortgezet onderwijs in een paar jaar bijna zijn verdubbeld? Wat is daarop haar reactie?

 

 • Wat zijn de betreffende aantallen in de gemeente Enschede waarbij leerlingen geschorst of permanent van school zijn verwijderd n.a.v. wapen- en/of drugsbezit? Graag ontvangen wij de cijfers van de laatste 5 jaren zodat duidelijk wordt of er ook in Enschede sprake is van een gevaarlijke trend.Welke rol ziet het college weggelegd voor de gemeente om het wapen- en drugsbezit onder leerlingen op scholen terug te dringen en de veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen, ouders en omwonenden te vergroten?

 

 • Is het college het met DPE eens dat een eventuele vrijwillige inleveractie van wapens wel erg vrijblijvend is? Het college geeft verder niet aan of er een dergelijke controle gaat komen en ook niet wat het resultaat van zo’n vrijwillige actie is. DPE vindt dit soort reactie op haar vragen niet getuigen van veel actiebereidheid om problemen daadwerkelijk aan te pakken.

 

 • Hoe kijkt het college aan tegen het invoeren van grootschalige en periodiek terugkerende controles van kluisjes op scholen waarbij gecontroleerd wordt op het bezit van wapens en drugs? Hierbij kan de politie ingezet worden, maar ook particuliere beveiligingsbedrijven ingezet worden.

 

 • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de burgemeester veiligheidsrisicogebieden heeft aangewezen waarin preventief gefouilleerd kan worden. Hoe kijkt het college aan tegen het idee om scholen, schoolpleinen en directe omgevingen toe te voegen als veiligheidsrisicogebieden?

 

 • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de politie geen cijfers kan aanleveren van incidenten waarbij door minderjarigen zonder wapens gebruik gemaakt wordt van geweld en er sprake is van groepen jongeren die tegenover elkaar staan. Is de gemeente van plan om bij de politie de noodzakelijkheid te schetsen van het vastleggen van dit soort registraties zodat de gemeente en andere organisatie daadwerkelijke zicht krijgen op de ontwikkelingen en wellicht hierdoor sneller aan de voorkant van de problematiek kunnen komen?

Naar aanleiding van diverse berichten in zowel landelijke als lokale media over de ontwikkelingen rondom onder andere de olieprijs, bron- of nascheiding van afval en de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maakt de fractie van DPE zich erg ongerust. Ongerust over de koers die het college van B&W vaart met betrekking tot het Diftar-beleid in onze stad. Dit is overigens niet de eerste keer dat DPE aangeeft te staan voor een radicaal andere lijn, namelijk nascheiding van afval.

In steden en dorpen om ons heen vernemen we steeds vaker dat het Diftar-systeem niet werkt. Met als klap op de vuurpijl dat Almelo nu min of meer aangeeft af te willen van de oranje container. Het zal niemand dan ook verbazen dat DPE hier wederom vragen over stelt.

In het coalitie akkoord 2018-2022 staan een aantal termen centraal. De woorden trots, lef, bouwen en kansrijk Enschede. Het is volgens DPE aan het college om alert te reageren op de ontwikkelingen en om deze, vooralsnog loze, woorden om te zetten in daadwerkelijke actie.

DPE heeft het college de volgende vragen gesteld:

1. Is het college op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Almelo rondom de plastic containers?

2. Kent het college de kosten die de gemeente Almelo nu over de balk heeft gegooid voor deze oranje containers? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten en zo nee, waarom vindt hierover geen communicatie plaats?

3. Heeft het college inzichtelijk om hoeveel oranje plastic containers het gaat in de gemeente Enschede? Zo nee, waarom niet en zo ja, om hoeveel containers gaat het concreet en wat zijn hiervan de kosten?

4. Heeft het college inzichtelijk hoeveel vervuild kunststof momenteel wordt aangeboden in Enschede? Zo ja, hoeveel procent (gemiddeld) van het afval hoort niet thuis in de oranje containers?

5. Is het college het met DPE eens dat vuilniszakken en overig afval naast de containers een bijdrage leveren aan het zwerfvuil in onze stad? Zo ja, kan het college aangeven waar dit afval werd gedeponeerd voor de invoering van Diftar?

6. Is het college er van op de hoogte dat Twente Milieu het afval rondom de oranje containers laat liggen, uitsluitend de verzamelcontainer ledigt en omwonenden vaak genoodzaakt zijn om te bellen alvorens het gedumpte afval dat er naast lag wordt opgehaald?

7. Kan het college aangeven waarom haar afvaldienst Twente Milieu zich niet primair richt op het schoonmaken en schoonhouden van onze stad, maar slechts de focus heeft liggen op het ledigen van containers?

8. In het besef dat de uitstraling van en rondom de oranje containers te wensen overlaat, wetende dat Twente Milieu vaak erg laat de containers leegt met zwerfvuil tot gevolg, waarop berust uw aanname dat meer oranje containers zullen leiden tot betere scheiding en tot een schonere stad?

9. Kan (en durft) het college nog aan de handrem te trekken, om in overleg te gaan met de gemeente Almelo en Twente Milieu om na te gaan wat volgens beide partijen de oorzaak is, dat het gebruik van de oranje container niet schijnt te werken en hier het Diftar-beleid in Enschede op aan te passen of zelfs over te gaan op alternatief beleid?

Op 24 september hebben wij, samen met de PVV, het college van burgemeester & wethouders een aantal vragen gesteld over een mogelijk grote toeloop van Duitse moslims bij de moskee die aan de Kuipersdijk in onze stad moet verrijzen.

Wij stelden het college de volgende vragen en kijken uit naar de antwoorden die hierop volgen:

 1. Is het juist dat de parkeernorm voor een druk bezocht centrum gelijk is van een gemiddelde woonwijk in gemeente Enschede?
 2. Kan het college aangeven waar naar verwachting bezoekers van de moskee gaan parkeren indien de 141 parkeerplaatsen bezet zijn?
 3. Kan het college beamen dat de Enschedese Turks-Islamitische gemeenschap ongeveer 500 officiële leden kent, maar het aantal Turks-Islamitische mensen in gemeente Enschede aanzienlijk hoger is en ieder binnen en buiten Enschede gebruik kan maken van deze moskee? Zo ja, kan zij onderzoeksresultaten overleggen?
 4. Hoe groot is naar schatting de Turks-Islamitische gemeenschap in Gronau en Epe? Indien u hier niet van op de hoogte bent, waarom heeft u zich niet geïnformeerd gelet op de grensoverschrijdende contacten die mensen uit deze gemeenschap hebben?
 5. Is het college op de hoogte dat momenteel ook islamitische mensen woonachtig in Duitsland gebruik maken van scholen en moskeeën in gemeente Enschede? Zo nee, waarom heeft zij onderzoek hierna verzuimd en zo ja, waar in het rapport van Goudappel lezen wij deze verkeersbewegingen terug?
 6. Vind het college dat zij kan praten over ‘behoorlijk’ bestuur als zij de geluidswaarden rondom de Kuipersdijk en Wethouder Beverstraat gaat verhogen, aangezien het gegeven dat ook geluidsoverlast en toenemende fijnstof een van de bezwaren was van omwonenden? Zo ja, zijn omwonenden hiervan op de hoogte gebracht in de vorm van een bewonersbijeenkomst? Zo nee, waarom niet gelet op de participatie ambitie van gemeente Enschede?
 7. Hoeveel locaties heeft gemeente Enschede onderzocht voor het initiatief ‘moskee’ en waarom is dit de meest geschikte locatie met oog op de verkeersafwikkeling en de jaarlijks toenemende interesse in een islamitische gebedsruimte?

Democratisch Platform Enschede merkt steeds vaker dat de beantwoording van schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester (de zogenaamde artikel 35 vragen) te lang op zich laten wachten. En steeds vaker wordt over de reden van vertraging niet of nauwelijks door de gemeente gecommuniceerd. Dit vind wij schokkend en ondermijnt naar ons idee de manier waarop politieke partijen het bestuur in onze stad kan controleren en bevragen.

Voorbeeld

Omdat voorbeelden vaak helpend zijn, volgt hieronder een tijdlijn rondom artikel 35 vragen die Democratisch Platform Enschede op 25 juni 2020 heeft ingediend. Het betreffen hier vragen naar aanleiding van het rapport dat de parlementaire ondervragingscommissie ‘beïnvloeding uit onvrije landen’ op dezelfde datum heeft gepresenteerd. In dit rapport wordt gesproken over de (on)zichtbare invloed vanuit onvrije landen zoals Turkije en Saudi-Arabië. Het antwoord op de hoofdvraag was wat DPE betreft voldoende reden om ook het college in Enschede vragen te stellen:

“De vraag of en, zo ja, welke beïnvloeding er plaatsvindt, kan volmondig met ja worden beantwoord. Beïnvloeding uit onvrije landen vindt plaats op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het oprichten, besturen en financieel ondersteunen van moskeeën en aanverwante stichtingen, zoals informele moskeescholen, in Nederland. De organisaties die worden opgericht, hebben vaak dezelfde politiek-religieuze visie als de financiers, waardoor de boodschap wordt versterkt en geprofessionaliseerd. Beïnvloeding vindt ook plaats door het scholen, uitzenden en betalen van imams en predikers. Een andere manier is het uitgeven en verspreiden van literatuur, lesmethodes en wervingsmateriaal. Ten slotte is er sprake van een rechtstreekse invloed op moslimgemeenschappen via de (sociale) media.”

DPE heeft dus, naar aanleiding van bovenstaande conclusie vragen aan het college van B&W gesteld. We waren en zijn natuurlijk nog altijd benieuwd naar de stappen die onze lokale overheid gaat nemen n.a.v. het rapport afkomstig uit de Tweede Kamer. De vragen die wij gesteld hebben vinden jullie hier.

Tijdlijn
 1. 25 juni 2020

Op deze datum diende DPE de artikel 35 vragen over de conclusie bovenstaand rapport in bij de gemeente. Volgens de regels moeten de antwoorden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken beantwoord worden. Dit betekent dus uiterlijk 16 juli 2020.

 1. 7 juli 2020

Een eerste reactie vanuit de gemeente. De boodschap: In verband met het reces (vakantie) laten de antwoorden op onze vragen langer op zich wachten. De antwoorden komen nu op 18 augustus.

 1. 19 augustus 2020

Na telefonisch contact vanuit DPE met de gemeente volgt op deze datum een mail vanuit onze partij. Nog altijd hebben we geen antwoorden op onze vragen ontvangen. Dezelfde dag ontvangen wij via de mail vanuit de gemeente dat de antwoorden op dinsdag 25 augustus zullen volgen. In deze mail staat geen reden vanwege de nieuwe vertraging.

 1. 26 augustus

Inmiddels is de nieuwe datum, die door de gemeente zelf is gesteld, wederom niet gehaald. Ook heeft DPE geen enkel bericht ontvangen waarom het opnieuw niet is gelukt om de vragen te beantwoorden. Vandaar ons bericht over deze gang van zaken.

Opvallend

Wat DPE opvalt is het volgende. Onze vragen gaan over de beïnvloeding vanuit het buitenland naar met name moskeeën in ons land en, meer specifiek, onze stad. Zoals gezegd, de conclusies uit het rapport zijn schokkend, dus wij zijn benieuwd naar te nemen acties vanuit ons lokale bestuur. Op 24 augustus berichtte de Tubantia echter over het concept-bestemmingsplan voor de nieuwe moskee dat momenteel ter inzage ligt. En dit is interessant. Want 1 van de vragen die wij aan de gemeente hebben gesteld is namelijk of de conclusie van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie invloed heeft op het besluitvormingsproces rondom het plan voor de nieuwe moskee (ook wel Turks Cultureel Centrum genoemd).

DPE heeft dus nog altijd geen antwoorden ontvangen, maar kan nu via de pers vernemen dat het antwoord op onze vraag kennelijk ontkennend van aard is…

Corona-maatregelen onder de loep

Sinds Corona is geconstateerd in Nederland hebben wij verscheidene fasen doorlopen om een grootschalige virusuitbraak te voorkomen. Het betrof immers een virus die voor iedereen onbekend was en waarbij voor het zekere en onzekere, onder de noemer ‘intelligente lock down’, maatregelen werden getroffen.

In een voorgaande vraag heeft Democratisch Platform Enschede haar zorgen geuit omtrent de ventilatie op scholen, omdat we het niet kunnen permitteren dat scholieren een leerachterstand oplopen en we ook moeten denken aan de toekomst.

De afgelopen maanden ligt de focus met name op het aantal besmettingen die boven water komen dankzij de vele testen die worden uitgevoerd, maar zijn het aantal ziekenhuisopnames de laatste weken gelukkig te verwaarlozen. Het zou dus kunnen betekenen dat het coronavirus “overschat” is of dat deze is gemuteerd in een mildere vorm, gezien de vele wisselende contacten die de laatste weken plaats vinden tussen jong en oud in het publieke domein en in de privésfeer. Gelet op de uiteenlopende zienswijzen van virologen, medici en onderzoeksjournalisten, zal de praktijk uit moeten uit wijzen of er nog sprake is van een pandemie.

Democratisch Platform Enschede is van mening dat Corona gerelateerde ziekenhuisopnames, de landelijke verplichte Corona maatregelen en de lokale handhaving op elkaar afgestemd  en de sociale en economische gevolgen hiervan goed onderbouwd en uitgelegd moet worden aan onze inwoners.

Vandaar de volgende vragen:

 1. Hoeveel inwoners zijn er in de gemeente Enschede geïnfecteerd met het Corona virus?
 2. Hoeveel inwoners zijn er sinds de Corona uitbraak dankzij het Corona virus op het IC terecht gekomen?
 3. Hoeveel van deze ziekenhuis opnames zijn toe te wijzen aan het jaarlijkse terugkerende influenza virus?
 4. Hoeveel van deze positief geteste mensen zijn er tot nu toe geregistreerd met Corona of met influenza virus in Enschede en hoeveel van hen zijn er momenteel opgenomen in het ziekenhuis?
 5. Ziet het college verband tussen de toename van (PCR) testen die wordt uitgevoerd en het aantal oplopende aantal Corona besmettingen?
 6. Als men procentueel kijkt hoeveel men in het begin van deze “pandemie” heeft getest en dit afzet tegen hoeveel er nu wordt getest is er dan nog steeds sprake van een toename of normaliseert en stabiliseert het Corona virus zich? Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college het met DPE eens dat een transparante werkwijze en het eerlijk informeren van inwoners invloed heeft op het draagvlak en dat logica ten grondslag moet liggen aan het dan wel niet streng handhaven van de Corona maatregelen?
 8. Realiseert het college zich dat voor veel werkgevers en werknemers de mogelijke impact van het Corona virus in schril contrast staat tot hun inkomen en voortbestaan? Zo ja, op welke wijze gaat zij haar inwoners behoeden voor inkomstenbederf met verstrekkende gevolgen door toedoen van de lokale handhaving, heeft zij aan de handhaving bijvoorbeeld een compensatieregeling gekoppeld (maatwerk)?
 9. Indien het Corona virus minder slachtoffers eist dan andere externe factoren waarop onze inwoners invloed kunnen uitoefenen en/of buiten de testresultaten het aantal ziekenhuisopnames door toedoen van het Corona virus niet getuigen van een ‘pandemie’, stemt het college de handhaving daarop af en gaat zij over tot versoepeling indien er sprake is van een trend? Zo nee, op welk ander signaal of ontwikkeling wacht zij?
 10. Kan het college aangeven of zij de landelijke verplichte Corona maatregelen strenger of soepeler hanteert en waarom zij tot dit besluit is gekomen?
 11. Onderschrijft het college het belang van een gezonde economie om toekomstige tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Zo ja, realiseert het college zich dat het aanscherpen van de handhaving een ongunstig effect heeft op het financiële weerstandsvermogen van haar inwoners, met alle gevolgen van dien? Zo ja, hoe denkt zij hierop te anticiperen gelet op haar uitsluitend faciliterende rol en financiële positie?

 

Uitbreiding van terrassen in Enschede ook na Corona zo laten

Als het aan Democratisch Platform Enschede ligt, moet de tijdelijke uitbreiding van horeca-terrassen permanent worden. Raadslid Arjan Brouwer roept het college van B en W op de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

„We zien dat de tijdelijke uitbreiding van terrassen op gemeentegrond niet alleen bijdraagt aan een betere spreiding van tafels om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers te waarborgen, maar dat het ook bijdraagt aan de gezelligheid van de binnenstad.”

‘Stad door grotere terrassen aantrekkelijker’

De huidige situatie vergroot volgens hem de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers. DPE ziet ‘mooie kansen voor ondernemend en toeristisch Enschede’. Brouwer pleit er voor het huidige beleid inzake de terras-uitbreidingen op grond van de gemeente voort te zetten.

„Ook als we de corona- crisis achter de rug hebben. Ook ondernemers buiten de horeca willen misschien wel gebruik maken van de mogelijkheid om hun waren/ goederen wat meer uit te stallen op gemeente grond.”

https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/uitbreiding-van-terrassen-in-br-enschede-ook-na-corona-zo-laten~abc40056/