Berichten

Corona-maatregelen onder de loep

Sinds Corona is geconstateerd in Nederland hebben wij verscheidene fasen doorlopen om een grootschalige virusuitbraak te voorkomen. Het betrof immers een virus die voor iedereen onbekend was en waarbij voor het zekere en onzekere, onder de noemer ‘intelligente lock down’, maatregelen werden getroffen.

In een voorgaande vraag heeft Democratisch Platform Enschede haar zorgen geuit omtrent de ventilatie op scholen, omdat we het niet kunnen permitteren dat scholieren een leerachterstand oplopen en we ook moeten denken aan de toekomst.

De afgelopen maanden ligt de focus met name op het aantal besmettingen die boven water komen dankzij de vele testen die worden uitgevoerd, maar zijn het aantal ziekenhuisopnames de laatste weken gelukkig te verwaarlozen. Het zou dus kunnen betekenen dat het coronavirus “overschat” is of dat deze is gemuteerd in een mildere vorm, gezien de vele wisselende contacten die de laatste weken plaats vinden tussen jong en oud in het publieke domein en in de privésfeer. Gelet op de uiteenlopende zienswijzen van virologen, medici en onderzoeksjournalisten, zal de praktijk uit moeten uit wijzen of er nog sprake is van een pandemie.

Democratisch Platform Enschede is van mening dat Corona gerelateerde ziekenhuisopnames, de landelijke verplichte Corona maatregelen en de lokale handhaving op elkaar afgestemd  en de sociale en economische gevolgen hiervan goed onderbouwd en uitgelegd moet worden aan onze inwoners.

Vandaar de volgende vragen:

 1. Hoeveel inwoners zijn er in de gemeente Enschede geïnfecteerd met het Corona virus?
 2. Hoeveel inwoners zijn er sinds de Corona uitbraak dankzij het Corona virus op het IC terecht gekomen?
 3. Hoeveel van deze ziekenhuis opnames zijn toe te wijzen aan het jaarlijkse terugkerende influenza virus?
 4. Hoeveel van deze positief geteste mensen zijn er tot nu toe geregistreerd met Corona of met influenza virus in Enschede en hoeveel van hen zijn er momenteel opgenomen in het ziekenhuis?
 5. Ziet het college verband tussen de toename van (PCR) testen die wordt uitgevoerd en het aantal oplopende aantal Corona besmettingen?
 6. Als men procentueel kijkt hoeveel men in het begin van deze “pandemie” heeft getest en dit afzet tegen hoeveel er nu wordt getest is er dan nog steeds sprake van een toename of normaliseert en stabiliseert het Corona virus zich? Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college het met DPE eens dat een transparante werkwijze en het eerlijk informeren van inwoners invloed heeft op het draagvlak en dat logica ten grondslag moet liggen aan het dan wel niet streng handhaven van de Corona maatregelen?
 8. Realiseert het college zich dat voor veel werkgevers en werknemers de mogelijke impact van het Corona virus in schril contrast staat tot hun inkomen en voortbestaan? Zo ja, op welke wijze gaat zij haar inwoners behoeden voor inkomstenbederf met verstrekkende gevolgen door toedoen van de lokale handhaving, heeft zij aan de handhaving bijvoorbeeld een compensatieregeling gekoppeld (maatwerk)?
 9. Indien het Corona virus minder slachtoffers eist dan andere externe factoren waarop onze inwoners invloed kunnen uitoefenen en/of buiten de testresultaten het aantal ziekenhuisopnames door toedoen van het Corona virus niet getuigen van een ‘pandemie’, stemt het college de handhaving daarop af en gaat zij over tot versoepeling indien er sprake is van een trend? Zo nee, op welk ander signaal of ontwikkeling wacht zij?
 10. Kan het college aangeven of zij de landelijke verplichte Corona maatregelen strenger of soepeler hanteert en waarom zij tot dit besluit is gekomen?
 11. Onderschrijft het college het belang van een gezonde economie om toekomstige tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Zo ja, realiseert het college zich dat het aanscherpen van de handhaving een ongunstig effect heeft op het financiële weerstandsvermogen van haar inwoners, met alle gevolgen van dien? Zo ja, hoe denkt zij hierop te anticiperen gelet op haar uitsluitend faciliterende rol en financiële positie?

 

Uitbreiding van terrassen in Enschede ook na Corona zo laten

Als het aan Democratisch Platform Enschede ligt, moet de tijdelijke uitbreiding van horeca-terrassen permanent worden. Raadslid Arjan Brouwer roept het college van B en W op de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

„We zien dat de tijdelijke uitbreiding van terrassen op gemeentegrond niet alleen bijdraagt aan een betere spreiding van tafels om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers te waarborgen, maar dat het ook bijdraagt aan de gezelligheid van de binnenstad.”

‘Stad door grotere terrassen aantrekkelijker’

De huidige situatie vergroot volgens hem de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers. DPE ziet ‘mooie kansen voor ondernemend en toeristisch Enschede’. Brouwer pleit er voor het huidige beleid inzake de terras-uitbreidingen op grond van de gemeente voort te zetten.

„Ook als we de corona- crisis achter de rug hebben. Ook ondernemers buiten de horeca willen misschien wel gebruik maken van de mogelijkheid om hun waren/ goederen wat meer uit te stallen op gemeente grond.”

https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/uitbreiding-van-terrassen-in-br-enschede-ook-na-corona-zo-laten~abc40056/