Berichten

Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen van DPE ingediend op 19 oktober over de ontwikkelingen rondom drillrap en wapenbezit onder jongeren in de gemeente Enschede, dient DPE opnieuw vragen in over dit onderwerp.

Op zaterdag 21 november kwamen zowel NOS als RTL Nieuws met het nieuws dat vorig schooljaar maar liefst 350 leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn geschorst of permanent van school zijn verwijderd vanwege wapenbezit. Het gaat hier om een bijna verdubbeling in een paar jaar tijd. Een woordvoerder van het adviesorgaan Stichting School en Veiligheid noemt deze stijging ongekend.

Naar aanleiding van bovenstaande en het feit dat het college in haar antwoorden van 17 november het wel heeft over een mogelijke vrijwillige inleveractie van wapens, maar niet over het grootschalig en terugkerend controleren van kluisjes op scholen, heeft Democratisch Platform Enschede opnieuw vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders gesteld:

 • Heeft het college kennisgenomen van het feit dat het aantal schorsingen en verwijderingen van leerlingen n.a.v. wapenbezit op het voortgezet onderwijs in een paar jaar bijna zijn verdubbeld? Wat is daarop haar reactie?

 

 • Wat zijn de betreffende aantallen in de gemeente Enschede waarbij leerlingen geschorst of permanent van school zijn verwijderd n.a.v. wapen- en/of drugsbezit? Graag ontvangen wij de cijfers van de laatste 5 jaren zodat duidelijk wordt of er ook in Enschede sprake is van een gevaarlijke trend.Welke rol ziet het college weggelegd voor de gemeente om het wapen- en drugsbezit onder leerlingen op scholen terug te dringen en de veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen, ouders en omwonenden te vergroten?

 

 • Is het college het met DPE eens dat een eventuele vrijwillige inleveractie van wapens wel erg vrijblijvend is? Het college geeft verder niet aan of er een dergelijke controle gaat komen en ook niet wat het resultaat van zo’n vrijwillige actie is. DPE vindt dit soort reactie op haar vragen niet getuigen van veel actiebereidheid om problemen daadwerkelijk aan te pakken.

 

 • Hoe kijkt het college aan tegen het invoeren van grootschalige en periodiek terugkerende controles van kluisjes op scholen waarbij gecontroleerd wordt op het bezit van wapens en drugs? Hierbij kan de politie ingezet worden, maar ook particuliere beveiligingsbedrijven ingezet worden.

 

 • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de burgemeester veiligheidsrisicogebieden heeft aangewezen waarin preventief gefouilleerd kan worden. Hoe kijkt het college aan tegen het idee om scholen, schoolpleinen en directe omgevingen toe te voegen als veiligheidsrisicogebieden?

 

 • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de politie geen cijfers kan aanleveren van incidenten waarbij door minderjarigen zonder wapens gebruik gemaakt wordt van geweld en er sprake is van groepen jongeren die tegenover elkaar staan. Is de gemeente van plan om bij de politie de noodzakelijkheid te schetsen van het vastleggen van dit soort registraties zodat de gemeente en andere organisatie daadwerkelijke zicht krijgen op de ontwikkelingen en wellicht hierdoor sneller aan de voorkant van de problematiek kunnen komen?

Agressie en geweld zijn al zo oud als de mens. Blijkbaar horen ze bij ons. Toch mogen we inmiddels wel verwachten dat de normale mens agressie en geweld achter zich wil laten. Iedereen weet welke negatieve consequenties kleven aan het dreigen met of het daadwerkelijk gebruiken van geweld. Agressie en geweld hebben een enorme impact op de slachtoffers, maar ook op de samenleving als geheel.

Een deel van de mensheid volhardt echter in haar primitieve gedrag. Dit deel probeert door met geweld te dreigen en dit te gebruiken zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren. Uit cijfers blijkt dat agressie en geweld in onze samenleving toeneemt. Het afgelopen jaar zijn opnieuw politieagenten, conducteurs, stadswachten, verkeersregelaars, leraren, zorgpersoneel en andere mensen met een publieke taak gewond geraakt door agressie en geweld door hufters. Want een ander woord voor de daders is er niet. Dit geweld moet gestopt worden.

Daarom ondersteunt Democratisch Platform Enschede een petitie om te komen tot de invoer van minimumstraffen bij geweld tegen mensen met een publieke taak. Onze oproep is dan ook om de petitie te ondertekenen en te delen.

Hartelijk dank namens Democratisch Platform Enschede.

Ruim 4,5 jaar geleden kwam politie-inspecteur Herbert Hoekerswever in een nachtmerrie terecht. Nadat hij een verdachte bij de balie van het politiebureau in Enschede had aangehouden omdat deze zich uitgaf als politieman, maar zich niet kon en wilde identificeren, werd Hoekerswever beschuldigd van racisme en etnisch profileren.

De verdachte, die daadwerkelijk bij de politie in Amsterdam bleek te werken, koos ervoor om de aandacht van de media te zoeken en gaf een interview aan het NRC waarbij hij aangaf dat zijn arrestatie alles te maken had met zijn Marokkaanse achtergrond. Daarnaast werkte de man mee aan de documentaire Verdacht. In deze documentaire werden, zonder enig hoor en wederhoor, ‘slachtoffers’ van etnisch profileren aan het woord gelaten.

Inmiddels was wel duidelijk geworden hoe laat het was. De Enschedese politie-inspecteur moest en zou gestraft worden. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde Hoekerswever dan ook van meerdere strafbare feiten; wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en vernieling. Omdat het OM deze zaak echter liever niet voor de rechter wilde brengen, stelde het OM een oplossing voor. Als de werkgever van Hoekerswever interne maatregelen tegen hem zou nemen, zou de zaak alsnog worden geseponeerd.

En zo geschiedde. Hoekerswever werd publiekelijk door zijn werkgever terechtgesteld en kreeg een berisping opgelegd. Men hoopte zo de zaak te sussen en af te doen. Hoekerswever pikte dit echter niet en tekende bezwaar aan. Uiteindelijk vernietigde de korpschef van politie deze berisping in mei 2018.

Strafblad

Voor Hoekerswever was het echter nog niet klaar. Door het sepot van het OM in ruil voor de berisping tegen hem, was hij namelijk wel opgezadeld met een strafblad. Dit was de reden dat Hoekerswever via een zogenaamde artikel 12-procedure alsnog uit eigen initiatief vervolgd werd voor de feiten waarvan het OM hem in eerste instantie had beschuldigd.

In de rechtszaak die volgde vroeg het Openbaar Ministerie plotseling om vrijspraak. Op dinsdag 20 oktober kwam de rechter tot hetzelfde besluit; vrijspraak op alle punten. Geen onterechte aanhouding, geen mishandeling en geen vernieling. In het woord van het OM werd zelfs nog aangehaald dat het hier óók niet ging om etnisch profileren of discriminatie. Iets waarvan Hoekerswever door het OM overigens überhaupt nooit beschuldigd is.

Excuses

Na deze nachtmerrie past maar één reactie: Excuses vanuit de politieorganisatie naar Hoekerswever. Deze man is onterecht jarenlang weggezet als racist en onprofessioneel politieman. Waarschijnlijk met alle gevolgen voor hem, zijn familie en zijn collega’s in Enschede.

Wat Democratisch Platform Enschede betreft heeft Nederland van deze nachtmerrie verder geleerd dat iemand van alles kan schreeuwen over etnisch profileren en discriminatie. Zolang een onafhankelijke rechter zich hier nog niet over heeft uitgesproken kan het zomaar eens flauwekul zijn. Hier past ook vanuit de media terughoudendheid.

In deze casus hebben zich velen uitgesproken en te vroeg allerlei meningen geuit. Onder hen was ook de fractievoorzitter van DENK in Enschede, Enes Sariakçe. Sariakçe stelde een aantal vragen aan het college over deze zaak. Deze vragen hadden slechts tot doel aandacht te genereren en bij te dragen aan stemmingmakerij in onze toch al sterk gepolariseerde samenleving.

Misschien is het daarom niet alleen tijd voor een excuus van de politie aan Hoekerswever, maar ook vanuit Enes Sariakçe.

Op 17 december 2019 schreef Democratisch Platform Enschede, samen met de VVD en BBE, een brief aan burgemeester Onno van Veldhuizen. Deze brief is, kijkend naar de huidige onveilige situatie rondom de fietstunnel in Enschede-Zuid, nog altijd actueel. In de brief riepen wij de burgemeester op om, naar aanleiding van een aantal (pogingen tot) overvallen in de buurt van de fietstunnels in de Enschede-Zuid, camera’s te plaatsen. Inmiddels hebben we ook een brief teruggekregen. In deze brief lazen we vooral waarom iets niet kan. Met dit bericht wil Democratisch Platform Enschede dan ook vooral aangeven waarom het wèl kan.

DPE geeft aan waarom het wel kan!

Want wij vroegen in onze brief niet om structureel cameratoezicht. Wij vroegen om flexibel cameratoezicht. Dit is iets anders en heeft minder effect op onze privacy en levert sneller resultaat.

Want een burgerwacht is geen permanente oplossing

Het is geweldig dat een aantal burgers de handen in elkaar hebben geslagen en een burgerwacht hebben opgericht. Zij waken in hun vrije tijd over de veiligheid in de directe omgeving van de fietstunnels. Wij zijn deze inwoners dankbaar. De stad Enschede is deze inwoners dankbaar. Toch is een burgerwacht geen permanente oplossing. Zij kunnen er niet iedere avond en ieder staan. Wij kunnen niet van hen verwachten dat zij tot in lengte van dagen hun vrije tijd steken in een onderwerp dat in eerste instantie en in belangrijkste mate bij de overheid ligt; veiligheid. Niet de burgers zelf zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Dat is de overheid. En daar moeten inwoners van onze stad op kunnen vertrouwen.

Verkiezingsprogramma DPE

Zoals in ons verkiezingsprogramma te lezen is, is Democratisch Platform Enschede voorstander van de inzet van snel en flexibel cameratoezicht. Met de nadruk op snel en flexibel. Want deze combinatie van woorden maakt dat de Gemeente Enschede beter in kan spelen op (dreigende) situaties van overlast en criminaliteit die een nadelige invloed hebben op de veiligheid van haar inwoners.

Is flexibel preventief cameratoezicht nieuw?

Nee, we vinden met dit idee het wiel niet opnieuw uit. We hebben goed gekeken naar bestaande initiatieven. En die zijn voorradig. Zo heeft er in de Gemeente Utrecht in 2017 een pilot gedraaid m.b.t. de flexibele inzet van cameratoezicht . Deze pilot is daar zo goed bevallen, dat de Utrecht heeft besloten met deze inzet door te gaan. Ook de Gemeente Arnhem beschikt inmiddels over deze mogelijkheid. Het inzetten van flexibel cameratoezicht is dus geen nieuw, maar inmiddels een getest en bewezen effectief middel om de veiligheid te vergroten. Daarnaast heeft de inzet van flexibel cameratoezicht minder impact op de privacy van inwoners. Het woord ‘flexibel’ zegt het al, ze staan er niet structureel, maar om een (dreigende) situatie van overlast en criminaliteit tegen te gaan.

Maar hoezo dan preventief?

Preventief cameratoezicht zegt het al; het werkt preventief. Na de inzet van dit middel is een direct effect meetbaar. Daarnaast draagt cameratoezicht bij aan de bewijslast bij het oplossen van criminaliteit. Echter, de plekken waar zich in Enschede momenteel camera’s bevinden zijn veelal drukbezochte plekken in de binnenstad. De incidenten waar nu sprake van is, vinden plaats op plekken waar, vooral ’s avonds, niet of nauwelijks sociale controle is. Het kortstondig inzetten van camera’s op plekken waar op dat moment serieuze overlast en/of criminaliteit plaatsvindt is een manier om problemen en strafbare feiten die opkomen snel de kop in te kunnen drukken en mensen een veiliger gevoel te geven. Kortom, het moet een zichtbaar ‘kort en krachtig’ signaal voor bewoners en ondernemers zijn zodat men ziet én voelt dat de gemeente het veiligheidsgevoel van haar inwoners serieus neemt. Overigens is (flexibel) cameratoezicht nooit dé oplossing, maar zal dit samen met andere maatregelen zoals toezicht door politie en handhaving, aanpassingen van het gebied door het aanbrengen van meer verlichting en het snoeien van struiken en bomen plaats moeten vinden.

De voordelen van flexibel en snel cameratoezicht:

 • De inzet is flexibel. Bij een nieuwe aanvraag van ‘vast’ cameratoezicht is vooraf het precieze gebied of waar incidenten precies plaatsvinden niet altijd goed te bepalen. Er vinden verschuivingen plaats of er zijn ontwikkelingen in het gebied. Te denken valt aan herinrichting van de openbare ruimte, bouw of sloop, het veranderen van horeca-concepten en daarmee van bezoekersstromen of het veranderen van detailhandel en daarmee een nieuwe favoriete ontmoetingsplek voor (hang)jongeren.
 • Het is een nieuwe mogelijkheid voor de specifieke aanpak van problemen, namelijk verplaatsende (drugs)overlast en criminaliteit. Voorheen was het inzetten van cameratoezicht hierbij niet mogelijk, omdat het te lang duurt voordat het cameratoezicht gerealiseerd is, het niet eenvoudig weggehaald kan worden en de kosten relatief hoog zijn. Het toezicht kan meebewegen met criminaliteit en overlast.
 • Een ander voordeel is de snelheid en relatieve eenvoud waarmee het cameratoezicht gerealiseerd, verplaatst en verwijderd kan worden. Flexibel cameratoezicht levert hierdoor tijdswinst en lagere kosten op. Wanneer problematiek dreigt te escaleren, kan het middel snel worden ingezet, waar dit eerst niet mogelijk was. Dit kan al binnen één of twee dagen. Ook hoeft niet meer voor elke verplaatsing binnen het aangewezen gebied een aparte procedure te worden gevolgd. De burgemeester wijst een gebied aan waarbinnen de camera’s kunnen worden geplaatst of verplaatst.
 • Nog een belangrijk voordeel is dat het middel snel ingezet kan worden, waardoor bewoners zien dat maatregelen snel en doortastend worden doorgevoerd. Dit draagt bij aan het publiek vertrouwen, wat het veiligheidsgevoel ten goede komt. Ook kunnen de camera’s sneller weer worden weggehaald.
 • Eén van de criteria is de proportionaliteit van het cameratoezicht. Door gebruik te maken van flexibel, en dus van tijdelijk toezicht, is het middel proportioneel minder zwaar dan de inzet van vast cameratoezicht.

De techniek achter flexibel cameratoezicht

Er zijn diverse oplossingen voor het plaatsen van de flexibele camera’s. De camera’s kunnen staan op een aanhanger, die zo wordt neergezet en afgesloten dat vandalisme wordt tegengegaan en het aanzien ervan neutraal is. Het systeem kan eenvoudig op het stroomnet worden aangesloten, eventueel via een lantaarnpaal. De beelden worden gecodeerd verzonden. Ditzelfde geldt voor een tweede mogelijkheid, waarbij de camera’s aan een lichtmast gemonteerd kunnen worden.

Veiligheid is onze hoogste prioriteit

Wil je meer weten over de inzet van flexibel cameratoezicht? Klik dan hier.

 

Beïnvloeding uit ‘onvrije’ landen

Naar aanleiding van het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie beïnvloeding uit onvrije landen “(On)zichtbare invloed” genoemd, stelt Democratisch Platform Enschede het college van B&W de volgende vragen:

 • Heeft u kennisgenomen van het verslag en de bevindingen die hierin zijn gedaan?
 • De parlementaire ondervragingscommissie antwoordt volmondig ‘ja’ op de vraag of er beïnvloeding plaatsvindt vanuit onvrije landen door het oprichten, besturen en financieel ondersteunen van moskeeën en aanverwante stichtingen. Dit is een bijzonder duidelijk bevestiging van een situatie die DPE volstrekt onwenselijk vindt. Hoe kijkt het college naar het antwoord op de hoofdvraag uit het verslag?

Vanaf paragraaf 3.3 van het verslag (blz. 161 e.v.) wordt gesproken over de statelijke invloed vanuit het buitenland. De commissie heeft daarvoor onderzoek gedaan naar de beïnvloeding door de Turkse overheid in Nederland via de islamitische stichting Nederland (ISN), de Nederlandse dependance van het Turkse Directoraat voor Godsdienstzaken, beter bekend als Diyanet.

 • Wat vindt het college van de opmerking in het verslag (blz. 161) dat Turkije als onvrij land wordt genoemd in de Freedom in the World-lijst van 2018. En dat Turkije In de lijst van countries of particular concern (CPC) uit 2018 wordt genoemd als een van de landen die aandacht verdienen, omdat in dit land schendingen van vrijheid van religie zijn geconstateerd?
 • Een van de geïnterviewden en experts, de heer Zürcher (op o.a. blz. 167), verklaart dat Diyanet een aanzienlijke invloed heeft op de Turkse gemeenschap in Nederland. Zürcher geeft hierbij aan dat Diyanet feitelijk tegen de bezoekers van haar moskeeën zegt: “Je leeft in een vijandig land, je leeft in een land waarvan de politiek ons land, Turkije, slechtgezind is”. Zürcher geeft hierbij aan dat zo’n 70% van de Turkse gemeenschap in Nederland vatbaar is voor dat wereldbeeld. Hoe reageert het college op deze opmerkingen?
 • Zoals het college weet, bevinden zich twee Diyanet moskeeën in de gemeente Enschede; Anadolu (gevestigd aan de Ledeboerstraat) en Selimiye (gevestigd aan de Atjehstraat). Is het rapport van de ondervragingscommissie voor het college reden om deze twee moskeeën nader onder de loep te nemen en gesprekken aan te gaan met het bestuur om helder te krijgen waar de loyaliteit van het bestuur en haar bezoekers precies ligt?
 • Hebben de bevindingen gedaan door de ondervragingscommissie wat het college betreft invloed op het besluitvormingsproces rondom de wens van een nieuw te bouwen moskee aan de Kuipersdijk? Zo nee, waarom niet?

Zie ook: https://bit.ly/3duAblz https://bit.ly/38bNvu9